Úvodní stránka » Články

První informace o programu ZELENÁ ÚSPORÁM 2013 info

Od 1.1.2013 vešel v platnost Zákona 318/2012 o hospodaření s energií, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.

Důležité informace:

Povinnost PENB při

 - výstavbě nových budov

 - prodeji nebo nájmu budov nebo jejich části, kdy pro tyto budovy nastala povinnost pracovat průkaz podle písmen a)

Nově navržené budovy navrženy tak aby plnily nákladově optimální úroveň

Od 1.1.2013 vešel v platnost Zákon 350/2012 o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.

Důležité informace:

Změna zákona o správních poplatcích Čl. XIX

Položka 17
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně
vlivu užívání stavby na území14)
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15) Kč 1 000
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty Kč 5 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží Kč 1 000

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží Kč 1 000
a 500 Kč za čtvrté
a každé další stání, nejvýše Kč 5 000
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám,
které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) Kč 1 000
Částka 130 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Strana 4691
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 20 000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m2 včetně Kč 1 000
b) nad výměru 5 000 m2 Kč 3 000
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Kč 1 000
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Kč 2 000
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území Kč 5 000

          V reakci na vyhlášená nařízení Vlády ČR a aktuální situaci bude maximálně snížen osobní kontakt mezi našimi kolegy, spolupracovníky a veřejností. Respektujeme veškerá opatření Vlády ČR . Na zadaných a rozpracovaných zakázkách se aktuálně pracuje bez přerušení.     

       Kontaktovat nás můžete telefonicky případně e-mailem.

Děkujeme za pochopení.
Rostislav Kolda a Marcela Koldová

 

 

 

 

 

 

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.

Kontakt

Rostislav Kolda
Na splávku 4, 79604 Prostějov
+420 775 902 251
757 30 456
DIČ CZ8302174463

Rd Otaslavice

028.JPG